Programmazioni I Bimestre OTTOBRE-NOVEMBRE

 • TECNOLOGIA 

CLASSI 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C,3A, 3B, 3C,3D

 • ITALIANO

CLASSI 1A1B, 1C2A, 2B, 2C3B3C,3D

 • STORIA

CLASSI 1A1B2B, 2C, 3C,

 • GEOGRAFIA

CLASSI 1A1B, 1C2A2B, 2C3B3C,3D

 • EDUCAZIONE CIVICA - LATINO

CLASSI 1A2A3B3C,3D

 • MATEMATICA E SCIENZE

CLASSI 1A1B, 1C2A2B, 2C, 3A3B3C,3D

 • INGLESE

CLASSI 1A1B, 1C2A2B, 2C3A3B3C,3D

 • FRANCESE

CLASSI 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C3A, 3B, 3C

 • EDUCAZIONE FISICA

CLASSI 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C,3D

 • RELIGIONE

CLASSI 1A, 1B, 1C2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C,3D

 • ARTE E IMMAGINE

CLASSI 1A1B, 1C2A2B, 2C, 3A3B3C,3D

 • MUSICA

CLASSI 1A1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A3B3C,3D

 • STRUMENTO MUSICALE CHITARRA VIOLINO PERCUSSIONI FLAUTO

 1A2A3A CHITARRA

1A, 2A, 3A,  FLAUTO

1A, 2A, 3A PERCUSSIONI